« Strona główna

Regulamin konkursu


§1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu i sponsorem nagród jest Imaginelle Joanna Traciak z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kurczaba 11, NIP 679-285-01-76.

 2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z jego akceptacją.

 3. Regulamin Konkursu jest na stałe dostępny do wglądu na stronie www.notatnikpannymlodej.pl/regulamin_konkursu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawa do zmian w regulaminie, o czym poinformuje na głównej stronie konkursu www.notatnikpannymlodej.pl/konkurs


§2
Zasady Konkursu

 1. Konkurs odbywa się na terenie Polski i skierowany jest do osób fizycznych, pełnoletnich.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie najbliższej rodziny, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. Zadaniem Konkursowe polega na:

  1. Zakupieniu Notatnika Panny Młodej w czasie trwania konkursu lub posiadanie wcześniej zakupionego egzemplarza.

  2. W przygotowanym formularzu. dpowiedzeniu na pytanie:

  3. Zaproponuj najbardziej szaloną, ekstrawagancką lub najprostszą dodatkową atrakcję dla Swoich gości weselnych. Sztuczne ognie, oczepiny czy wypuszczanie lampionów to standard. Czym najchętniej chcielibyście zabawić gości i dać im niezapomnianych wrażeń a dodatkowo - nie zbankrutować?

  4. Wpisanie poprawnego numeru zamówienia.

 4. Konkurs trwa od 05.11.2012 do 05.12.2012 do godz. 23:59.


§3
Nagrody

 1. Nagrodą główną w konkursie jest aparat fotograficzny Fuji Instax z zapasem 10 zdjęć oraz bon na kwotę 200zł do wykorzystania w butiku z biżuterią ślubną Biała Magia.

 2. Dodatkowymi na grodami jest 5 bonów na łączną kwotę 300zł do wykorzystania w butiku z biżuterią ślubną Biała Magia; dwa bony na kwotę 100zł oraz trzy na kwotę 50zł.

 3. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody oraz na ekwiwalent pieniężny.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych podanych przez Uczestnika.


§4
Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród

 1. Spośród wszystkich wpisów Organizator wybierze 6 najlepszych wpisów.

 2. Ocena dokonywana przez Organizatora w kontekście przydzielania nagród będzie całkowicie subiektywna.

 3. Wyłonienie laureatów i ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi 06.12.2012r ok. godz. 9:00 i zostanie ogłoszone na stronie facebook.com/notatnik

 4. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną przez Organizatora poinformowani o nagrodzie drogą mailową. (Sprawdźcie skrzykę spamową!)

 5. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie (§2 pkt 3), osoba taka traci prawo do nagrody, a wtedy wyłoniona zostanie kolejna osoba.


§5
Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją, przeprowadzaniem, oraz sprawozdawczością podatkową i księgową.

 2. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania.


§6
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 19.12.2012 r. wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres korespondencyjny Imaginelle Joanna Traciak,ul. Mydlarska 7/11, 30-703 Kraków

 2. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.


Masz pytanie? Napisz do nas maila.!

« Powrót do konkursu

« Strona główna